Portál elektronických služieb Katolíckej cirkvi
e c c l e s i a
Ďalšie informácie

Služby

Cirkev - kráčajúc dejinami - bola vždy konfrontovaná s výzvou, aby službu spásy komunikovala veriacim i všetkým ľuďom dobrej vôle prostriedkami adekvátnymi danej dobe. Nie inak je to mu i v čase rodiacej sa informačnej spoločnosti a vo svete, v ktorom moderné informačné prostriedky sa stávajú kontextom fungovania spoločnosti a súčasťou paradigmatických zmien.

Moderné technológie sú teda výzvou i pre dnešnú Cirkev a ak sa vhodne používajú, môžu priniesť veľa dobrého, napomôcť v ohlasovaní evanjelia a v pastorácii, zlepšiť komunikáciu v rámci Cirkvi, zefektívniť jej procesy, zabezpečiť primeranú ochranu osobných údajov a veriacim uľahčiť vybavovanie administratívnych záležitostí.

Portál elektronických služieb ECCLESIA zastrešuje viaceré oblasti:

Služby

Realizácia elektronizácie agendy, procesov a služieb vo viacerých oblastiach prevádzky KBS, (arci)biskupských úradov, farností i cirkevných organizácií. Integrácia služieb v rámci (arci)diecéz a väčších organizačných celkov.

Komunikácia

Zabezpečená elektronická komunikácia, tímové služby a zdieľanie dokumentov na úrovni GS KBS a jednotlivých (arci)diecéz. Multiplatformný a geograficky neobmedzený prístup.

Know-how

Tvorba riešení, podpora a zdieľanie potrebného know-how pre rozvoj informačných systémov s akcentom na informačnú bezpečnosť, pokročilú infraštruktúru, ochranu osobných údajov, správu identít a riadenie prístupu na základe rolí.

Portfólio

Portál elektronických služieb ponúka postupne sa rozširujúce spektrum služieb (najnovšou službou je Elektronická správa registratúry):

Elektronická pošta

Zabezpečené e-mailové schránky

Elektronická správa registratúry

Pre diecézy, farnosti a cirk. organizácie.

Procesy cirkevných súdov

Elektronizácia služieb tribunálu

Rýchle správy

Zabezpečený instant messaging

Privátny cloud

Zdieľanie a správa dokumentov

Správa používateľov

Správa identít a rolí

Čo treba vedieť

Informácie o elektronických službách Katolíckej cirkvi.

 • Loca credibilia

  12. - 13. storočie

  Cirkev od stredoveku ukladá, vydáva a overuje dokumenty. Prevádzkovala verejné právnické inštitúcie, uznané bulou Ondreja II. z roku 1231, ktoré boli v sídlach biskupstiev, prepošstiev alebo konventoch v Bratislave, Nitre a Spišskej Kapitule. Portál elektronických služieb ECCLESIA spája minulosť a súčasnosť digitálne.

 • Ecclesia a médiá

  Newsletter ECCLESIA INFO

  Informačný list portálu elektronických služieb. Obsahuje rozhovory s predstaviteľmi zapojených súčastí, informácie o portáli služieb a jeho využívaní v Katolíckej cirkvi na Slovensku pri nábehu ostrej prevádzky v roku 2013.
  Ecclesia info [pdf]: 1/2013 - 2/2013 - 3/2013
   

  ECCLESIA na kongrese ITAPA

  V roku 2012 bol portál elektronických služieb predstavený verejnosti a ocenený na mezinárodnej konferencii ITAPA, ktorá je zameraná na implementáciu informačných technológií v štátnej správe a v službách občanom. Vyberáme z prezentácií portálu ECCLESIA na kongrese ITAPA v rokoch 2012 - 2015:
  ITAPA 2012 - ITAPA 2013 - ITAPA 2014 - ITAPA 2015 - ITAPA 2017 - ITAPA 2018

 • Ako služby využiť?

  Informácia pre veriacich

  Službu je možné využiť v rámci univerzálnych kontaktných miest na farských úradoch (pri vybavovaní dokumentov) a na (arci) biskupských úradoch (v rámci procesov cirkevných súdov).

 • Ako sa zapojiť?

  Farnosti a cirkevné organizácie

  Zabezpečená komunikácia v rámci diecéz a služby pre diecézne úrady je možné využiť na základe participácie celej diecézy, resp. subjektov na ich úrovni. Do týchto služieb sa farnosti a organizácie samostatne zapojiť nemôžu. Samostatne však môžu využívať služby schopné nezávislej prevádzky na ich úrovni (napr. registratúra).

 • Memorandum

  KBS a ČBK o elektronizácii cirkevných procesov

  V Nitre, 11.4.2018, na spoločnom plenárnom zasadnutí biskupských konferencií biskupi KBS a ČBK prijali memorandum o elektronizácii cirkevných procesov, elektronickej komunikácii a informačnej bezpečnosti. Ako základ pre kooperáciu v oblasti identitného priestoru a elektronických služieb má slúžiť Portál elektronických služieb ECCLESIA. Celý text memoranda je k dispozícii na stránke TK KBS.

 • GDPR

  Ochrana osobných údajov

  Portál elektronických služieb spĺňa požiadavky ochrany osobných údajov. Spracovanie osobných údajov dotknutých osôb sa riadi Zákonom 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Zapojené súčasti

 
Plne participujúce súčasti (zapojené celé diecézy a subjekty na ich úrovni):

Bratislavská arcidiecéza

Konferencia biskupov Slovenska

Čiastočne zapojené, resp. na technológiách portálu ecclesia participujúce súčasti:

Žilinská diecéza

Prešovská archieparchia

Košická eparchia

Rožňavská diecéza

Participujúce súčasti nemusia byť zapojené do využívania všetkých služieb platformy ECCLESIA. Využívanie jednotlivých služieb súvisí s požiadavkami, ale i technickými možnosťami zapojených súčastí Katolíckej cirkvi na Slovensku.

Ocenenia

Cena ITAPA 2012

V rámci 11. ročníka súťaže o najlepší projekt v oblasti informatizácie verejnej správy Cena ITAPA 2012 získal projekt ECCLESIA - kontaktné miesta Katolíckej cirkvi 3. miesto v kategórii Nové služby. Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutočnilo v rámci medzinárodnej konferencie ITAPA, zameranej na implementáciu informačných technológií v štátnej správe a v službách občanom.
Ocenenie patrí zadávateľovi projektu - Konferencii biskupov Slovenska i realizátorovi - Novell Slovakia, s.r.o.
V zdôvodnení ocenenia sa píše: Projekt je dôkazom, že spojenie tradície a najmodernejších technológií je možné. Použité komplexné technické riešenie je inovatívne a postavené na otvorenej platforme.

 

O platforme

ECCLESIA (z lat. cirkev, chrám) je projekt v gescii Konferencie biskupov Slovenska, ktorého primárnym zámerom je zjednodušenie komunikácie medzi veriacimi a úradmi Katolíckej cirkvi i elektronizácia procesov v rámci cirkevných inštitúcií s dôrazom na informačnú bezpečnosť, ochranu osobných údajov, efektívnosť procesov a spoľahlivosť komunikácie.

Prvotným zámerom Portálu elektronických služieb ECCLESIA bolo vytvoriť potrebnú infraštruktúru pre komunikáciu medzi arcidiecézami a diecézami v rámci Katolíckej cirkvi na Slovensku na jednotnom princípe tak, aby fungovala ako univerzálna služba.

Pôvodný zámer a prvotné skúsenosti sa pretavili do rozvoja aktuálnych elektronických služieb, medzi ktoré patrí:
• zabezpečená elektronická komunikácia a zdieľanie dokumentov na úrovni diecéz •
• tvorba riešení, podpora a zdieľanie potrebného know-how pre rozvoj informačných systémov s akcentom na informačnú bezpečnosť, pokročilú infraštruktúru, ochranu osobných údajov, správu identít a riadenie prístupu na základe rolí •
• elektronické služby tribunálu •
• elektronická správa registratúry pre diecézy, farnosti a cirkevné organizácie •

Informácie o projekte: výkonný sekretár KBS a riaditelia/kancelári/moderátori (arci) biskupských úradov zapojených súčastí.